شناسایی نقاط مرزی ایران با کشورهای همسایه

مقدمه: ایران با 5440 کیلومتر مرز زمینی، بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی است. این 5500 کیلومتر)تقریبی( سهم مشترکی است با هفت کشور دیگر. ارمنستان که مرز 35 کیلومتری آن حتی کوتاه تر از فاصله تهران  کرج است، آذربایجان که با احتساب نخجوان،مرزی به طول 432کیلومتر دارد و ترکیه که مرزش …

شناسایی نقاط مرزی ایران با کشورهای همسایه ادامه »