بلاگ

شناسایی نقاط مرزی ایران با کشورهای همسایه

مقدمه: ایران با 5440 کیلومتر مرز زمینی، بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی است. این 5500 کیلومتر)تقریبی( سهم مشترکی است با هفت کشور دیگر. ارمنستان که مرز 35 کیلومتری آن حتی کوتاه تر …

شناسایی نقاط مرزی ایران با کشورهای همسایه