07/02/2018

شیوه حمل ریلی به مانیفست‌های الکترونیکی اضافه شد.

رئیس امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای افزایش تخلیه و بارگیری حمل ریلی در بندر شهید رجایی خواستار همکاری بیش‌ازپیش با راه‌آهن شد.